Dil seçiniz
KVKK

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Altınboğa Gaz Aletleri Mak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Altınboğa veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.  

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket Unvanı          : ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No               : 0062022155600010

İletişim Adresi        : Maltepe Mahallesi Hastane Sokak No: 10/14 Zeytinburnu /İstanbul

Telefon No             : 0212 544 2176

E-Posta adresi        : kvkk@altinboga.com.tr

KEP Adresi              : altinbogagazaletlerimakine@hs01.kep.tr

 

WEB SİTESİNİ ZİYARETİNİZ SIRASINDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER

www.altinboga.com.tr web sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

İşlem Güvenliği; IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Log kayıtları,

Kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yollarla web sitemize giriş yapmanız vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz 5/2-f) meşru menfaat hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

 

 

İLETİŞİM SAYFASINDAN ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER

www.altinboga.com.tr web sitemizi ziyaretiniz sırasında, iletişim sayfasında iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik; ad soyad

İletişim; e-posta adresi, telefon no, mesaj

Kişisel verileriniz, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla web sitesi yer sağlayıcı tedarikçilerimize otomatik olarak aktarılmaktadır. Gerekmesi halinde Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla adli ve idari kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yollarla web sitemizde iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz 5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2-f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir.

 

İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen yöntemlerle yada www.altinboga.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ZİYARETÇİ TARAFINDAN İNTERNET AĞININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Altınboğa Gaz Aletleri Mak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Altınboğa veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.  

İşbu aydınlatma metniyle Altınboğa tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket Unvanı          : ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No               : 0062022155600010

İletişim Adresi        : Maltepe Mahallesi Hastane Sokak No: 10/14 Zeytinburnu /İstanbul

Telefon No             : 0212 544 2176

E-Posta adresi        : kvkk@altinboga.com.tr

KEP Adresi              : altinbogagazaletlerimakine@hs01.kep.tr

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Kimlik  bilgileri: Adı Soyadı, TC Kimlik No,

İletişim Bilgileri: Telefon No

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Kimlik doğrulama bilgileri,

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir. Altınboğa’ya ait intenet ağına talebiniz üzerine  erişimi sağlayabilmektesiniz. İnternet erişimine ilişkin log kayıtları bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca kayıt altına alınmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları çerçevesinde yazılı talep üzerine yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla adli ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Altınboğa tarafından otomatik yollarla internet ağı üzerinden kayıt olmanız halinde elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/2-a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi veri işleme şartına dayalı olarak (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) işlenecektir.

 

İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen yöntemlerle yada www.altinboga.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.